مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش با کاربری ویلایی مسکونی 1400/11/30 1400/11/28
مزایده ویلایی های با کاربری مسکونی 1400/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1400/11/21 1400/11/23
مزایده زمین مسکونی 1400/11/21 1400/11/21
مزایده فروش زمین با کاربری صنعتی با مساحت عرصه 486.2 .... 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری مسکونی عرصه 401 1400/11/20 1400/12/03
مزایده فروش زمین مسکونی - ویلایی مسکونی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت 172 متر مربع 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش - زمین مسکونی به مساحت 228 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین مسکونی به مساحت 219/12 متر مربع 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش ملک 1400/11/19 1400/11/23
مزایده فروش ملک زمین تجاری - زمین مسکونی 1400/11/19 1400/11/21
مزایده فروش زمین تجاری 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال 1400/09/29 1400/10/02
مزایده نوع مال: زمین ـ نوع کاربری: مسکونی 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری تجاری 1400/09/28 1400/10/13
مزایده فروش آپارتمان مسکونی 1400/09/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال 1400/09/28 1400/10/02
مزایده فروش واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/07/27 رجوع به آگهی
مزایده زمین کاربری تجاری 1400/07/27 1400/08/15
صفحه 1 از 6