کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6554308 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری آموزشی جهت احداث مجتمع آموزشی استان هرمزگان 1402/02/27 1402/03/02
6554075 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری آموزشی جهت احداث مجتمع آموزشی استان هرمزگان 1402/02/27 1402/03/02
6525115 مزایده واگذاری اراضی با کاربری طرح عامل توزیع سوخت استان هرمزگان 1402/02/18 رجوع به آگهی
6507014 مزایده فروش زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی استان هرمزگان 1402/02/13 رجوع به آگهی
6506397 مزایده پلاک ثبتی : 5125 / نوع مال : زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی / مساحت عرصه : 412/51 استان هرمزگان 1402/02/13 رجوع به آگهی
6487894 مزایده فروش 10 واحد تجاری استان هرمزگان 1402/02/09 1402/02/12
6482403 مزایده فروش 3 واحد تجاری مساحت 15 مترمربع - مساحت 11.71 مترمربع - مساحت 73.63 مترمربع استان هرمزگان 1402/02/06 رجوع به آگهی
6481703 مزایده فروش 3 واحد تجاری استان هرمزگان 1402/02/06 1402/02/12
6480562 مزایده واحد تجاری استان هرمزگان 1402/02/06 رجوع به آگهی
6480447 مزایده فروش واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری استان هرمزگان 1402/02/06 رجوع به آگهی
6452367 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی استان هرمزگان 1402/01/28 1402/02/04
6452232 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی استان هرمزگان 1402/01/28 1402/02/04
6450388 مزایده زمین با کاربری : خدماتی استان هرمزگان 1402/01/27 رجوع به آگهی
6450386 مزایده زمین کاربری خدماتی استان هرمزگان 1402/01/27 رجوع به آگهی
6450383 مزایده زمین / نوع کاربری : خدماتی / مساحت عرصه : 214/62 استان هرمزگان 1402/01/27 رجوع به آگهی
6449684 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی استان هرمزگان 1402/01/27 1402/02/04
6447903 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی استان هرمزگان 1402/01/27 1402/02/04
6447670 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی استان هرمزگان 1402/01/27 1402/02/04
6382012 مزایده زمین کاربری اموزشی استان هرمزگان 1401/12/21 رجوع به آگهی
6376078 مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری آموزشی جهت احداث مجتمع آموزشی ، الحاق به بلاک مجاور آموزشی وزارت راه و شهر سازی استان هرمزگان 1401/12/20 1402/01/17
صفحه 1 از 23