کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8083716 مزایده فروش 39 واحد تجاری استان هرمزگان 1403/03/21 1403/03/27
8083221 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدماتی استان هرمزگان 1403/03/21 1403/03/27
8078591 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان هرمزگان 1403/03/20 1403/03/27
8077613 مزایده فروش 9 قطعه تجاری - خدماتی استان هرمزگان 1403/03/20 1403/03/27
8077584 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری- خدماتی استان هرمزگان 1403/03/20 1403/03/27
8076914 مزایده فروش 9 واحد تجاری شامل: - به مساحت 28.17 مترمربع - به مساحت 26.34 مترمربع - به مساحت 27.84 مترمربع - به مساحت 26.10 مترمربع - و ... استان هرمزگان 1403/03/20 1403/03/27
8076758 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدماتی (صرفا جهت احداث دفتر خدمات الکترونیک انتظامی) استان هرمزگان 1403/03/20 1403/03/27
8076336 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری - خدماتی استان هرمزگان 1403/03/20 رجوع به آگهی
8076269 مزایده فروش 37 واحد تجاری استان هرمزگان 1403/03/20 1403/03/27
8075499 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری خدماتی جهت احداث دفتر پیشخوان دولت واقع در بندرعباس شهرک پیامبر اعظم استان هرمزگان 1403/03/20 1403/03/26
8073315 مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری خدماتی (صرفا جهت احداث دفتر پیشخوان دولت) - مجموع مساحت کل 287.20 مترمربع استان هرمزگان 1403/03/19 1403/03/26
8061517 مزایده فروش واحدهای تجاری استان هرمزگان 1403/03/16 1403/03/27
8061513 مزایده فروش واحدهای تجاری مرجان واقع در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس استان هرمزگان 1403/03/16 1403/03/27
8061512 مزایده فروش واحدهای تجاری استان هرمزگان 1403/03/16 1403/03/27
8061511 مزایده فروش واحدهای تجاری مرجان واقع در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس استان هرمزگان 1403/03/16 1403/03/27
8061510 مزایده فروش واحدهای تجاری مرجان واقع در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس استان هرمزگان 1403/03/16 1403/03/27
8061508 مزایده فروش واحدهای تجاری مرجان واقع در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس استان هرمزگان 1403/03/16 1403/03/27
8061507 مزایده فروش واحدهای تجاری مرجان واقع در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس استان هرمزگان 1403/03/16 1403/03/27
8061506 مزایده فروش واحدهای تجاری مرجان واقع در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس استان هرمزگان 1403/03/16 1403/03/27
8061504 مزایده فروش واحدهای تجاری مرجان واقع در شهرک پیامبر اعظم (ص) بندرعباس استان هرمزگان 1403/03/16 1403/03/27
صفحه 1 از 35