مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یک قطعه زمین با کاربری تجهیزات شهری جهت احداث جایگاه سوخت 1400/12/28 1401/01/20
مزایده فروش ملک مساحت عرصه : 2500 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده زمین / مساحت عرصه : 2000 1400/12/24 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین با کاربری درمانی 1400/12/24 1401/01/20
مزایده زمین با کاربری تجهیزات شهری 1400/12/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش 21 واحد تجاری 1400/12/02 1400/12/09
مزایده فروش واحد تجاری با کاربری تجاری با مساحت عرصه 630/1 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده یک قطعه زمین گردشگری جهت احداث مجتمع گردشگری 1400/11/21 1400/11/28
مزایده اجاره یک قطعه زمین با کاربری طرح ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه زیر صفر در شهر 1400/11/21 1400/11/28
مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه زیرصفر 1400/11/21 1400/11/28
مزایده اجاره یک قطعه زمین باکاربری طرح ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه زیرصفر 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین خدماتی به مساحت2500 1400/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش 11 واحد تجاری 1400/11/12 1400/11/19
مزایده واحد تجاری با کاربری تجاری 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش 18 واحد تجاری - به مساحت 287/3 متر مربع - به مساحت 16/2 متر مربع - و ... شرح کامل در اصل آگهی 1400/11/06 1400/11/07
مزایده 18 مورد واحد تجاری 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/11/05 1400/11/10
مزایده زمین 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 واحد تجاری 1400/10/02 1400/10/11
مزایده فروش ۲ واحد تجاری 1400/10/01 1400/10/11
صفحه 1 از 17