کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6537605 مزایده فروش زمین مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537600 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 158/68 استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537591 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 178/54 استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537588 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537587 مزایده زمین مسکونی مساحت 241.03 مترمربع استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537585 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 200 مترمربع استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537583 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 282/79 استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537582 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 178/54 استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537579 مزایده واگذاری زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 241/03 مترمربع استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537577 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537576 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537575 مزایده زمین مسکونی مساحت 158.68 مترمربع استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537574 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537573 مزایده زمین مسکونی مساحت 200 مترمربع استان آذربایجان غربی 1402/02/21 رجوع به آگهی
6533026 مزایده 7 عنوان مزایده فروش املاک زمین کاربری مسکونی استان آذربایجان غربی 1402/02/20 1402/02/28
6499734 مزایده زمین / نوع کاربری : خدماتی / مساحت عرصه : 11577/71 استان آذربایجان غربی 1402/02/12 رجوع به آگهی
6499314 مزایده کاربری ایران خودرو دیزل خدماتی تجاری مساحت 11577/71 مترمربع استان آذربایجان غربی 1402/02/12 1402/02/16
6326468 مزایده 41 عنوان مزایده شامل فروش املاک کاربری مسکونی - صنعتی - ورزشی- تجاری - درمانی استان آذربایجان غربی 1401/12/06 1401/12/08
6301475 مزایده فروش املاک استان آذربایجان غربی 1401/11/27 1401/11/27
6276314 مزایده زمین مسکونی مساحت 178.54 ریال استان آذربایجان غربی 1401/11/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20