مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : تجاری 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش چند قطعه 1401/02/05 1401/02/17
مزایده زمین 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 74/01 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین با کاربری مسکونی 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین تجاری مساحت عرصه 46/17 مترمربع 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده قسمتی از قطعه 220 تفکیکی مسکونی / مساحت عرصه : 86/08 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده زمین و مستحدثات با کاربری مسکونی 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 1196/24 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کارخانه آسفالت ۸۰ تنی 1400/10/30 1400/11/02
مزایده ششدانگ قطعه 1400/10/27 1400/11/07
مزایده اجاره کارخانه آسفالت 1400/10/27 1400/11/02
مزایده فروش زمین کاربری تجاری 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده کارخانه آسفالت 80 تنی 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کارخانه آسفالت ۸۰ تنی 1400/10/02 1400/10/05
مزایده اجاره کارخانه آسفالت ۸۰ تنی 1400/09/29 1400/10/05
مزایده کارخانه آسفالت 80 تنی 1400/09/29 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بوفه 1400/09/21 1400/09/29
صفحه 1 از 12