کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8181788 مزایده ملک به مساحت 495.70 مترمربع - کاربری ورزشی استان آذربایجان غربی 1403/04/14 1403/04/14
8175210 مزایده فروش املاک با کاربری صنعتی - ورزشی استان آذربایجان غربی 1403/04/12 1403/04/14
8172002 مزایده یک قطعه زمین با کاربری ورزشی در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی 1403/04/12 1403/04/14
8171996 مزایده یک قطعه زمین با کاربری صنعتی در شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی 1403/04/12 1403/04/14
8068671 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067637 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067600 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067598 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067597 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067596 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067593 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067592 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067590 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067589 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067588 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067587 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067585 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067584 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067583 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
8067582 مزایده یک قطعه زمین با کاربری مسکونی در شهرستان سلماس استان آذربایجان غربی 1403/03/17 1403/03/21
صفحه 1 از 33