مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجاره مهدکودک مستقر در بیمارستان/لطفاجهت پاسخگویی بهر گونه سئوال///طبق فایل پیوست 64005700 1399/06/03 1399/06/06
اجاره پارکینگ 1399/05/22 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ داخل بیمارستان 1399/05/21 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ 1399/05/21 1399/05/27
فروش اموال تجهیزات پزشکی اسقاط و مازاد 1399/05/01 رجوع به آگهی
فروش اموال تجهیزات پزشکی اسقاط و مازاد بر نیاز 1399/04/31 رجوع به آگهی
اجاره پارکینگ داخل بیمارستان 1399/04/25 1399/04/31
اجاره پارکینگ داخل بیمارستان 1399/04/24 1399/04/31
اجاره پارکینگ داخل بیمارستان 1398/01/27 1398/02/07
اجاره پارکینگ داخل بیمارستان 1397/11/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6