مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مربوط به آموزش و عملیات تفکیک از مبدا زباله منطقه 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به آموزش و تفکیک از مبدا زباله 1399/04/23 1399/04/26
واگذاری امور مربوط به آموزش و عملیات تفکیک از مبدا زباله 1399/04/23 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به آموزش و تفکیک از مبدا زباله 1399/04/23 1399/04/26
واگذاری امور مربوط به پردازش و تفکیک زباله در مرکز پردازش و امحاء زباله 1399/04/17 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به آموزش و تفکیک از مبدا زباله 1399/04/16 1399/04/26
واگذاری امور مربوط به آموزش و عملیات تفکیک از مبدا زباله 1399/04/16 1399/04/26
واگذاری امور مربوط به آموزش و عملیات تفکیک از مبدا زباله 1399/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به پردازش و تفکیک زباله در مرکز پردازش و امحاء زباله 1399/04/10 رجوع به آگهی
واگذاری امور مربوط به آموزش و عملیات تفکیک از مبدا زباله شهر 1399/04/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12