مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از بازار روز 1396/11/16 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری از کانکسها و غرف سطح شهر 1396/10/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از کانکس ها و غرفه سطح شهر 1396/09/14 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر 1396/09/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از کانکس های سطح شهر 1396/08/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از کانکس های سطح شهر 1396/08/13 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از کانکسها و غرف سطح شهر 1396/07/25 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجازه بهره برداری از کانکسها و غرف سطح شهر 1396/06/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر 1396/06/15 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر 1396/05/28 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر 1396/05/21 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از کانکسها و غرف سطح شهر 1396/04/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری، اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر 1396/04/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری، اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر 1396/04/12 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از بازارهای فاز 2 مخابرات واقع در شهریار 1396/04/10 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری از بازارها هایپر 1396/03/10 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کانکس و غرف 1396/03/07 رجوع به آگهی
مزایده بهره برداری از بازار هایپر 1396/03/02 رجوع به آگهی
مزایده اجاره بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر 1396/02/31 رجوع به آگهی
مزایده اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرفه 1395/12/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6