مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجازه بهره برداری از بازار روز 1396/11/16 رجوع به آگهی
اجازه بهره برداری از کانکسها و غرف سطح شهر 1396/10/19 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از کانکس ها و غرفه سطح شهر 1396/09/14 رجوع به آگهی
اجازه بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر 1396/09/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجازه بهره برداری از کانکس های سطح شهر 1396/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری اجازه بهره برداری از کانکس های سطح شهر 1396/08/13 رجوع به آگهی
واگذاری اجازه بهره برداری از کانکسها و غرف سطح شهر 1396/07/25 رجوع به آگهی
واگذاری اجازه بهره برداری از کانکسها و غرف سطح شهر 1396/06/22 رجوع به آگهی
اجاره بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر 1396/06/15 رجوع به آگهی
اجاره بهره برداری از کانکس ها و غرف سطح شهر 1396/05/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11