کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8094342 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094341 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094340 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094339 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094338 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094337 مزایده محدوده های اکتشافی و بسته های سرمایه گذاری استان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094335 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094334 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094332 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094331 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094330 مزایده محدوده های اکتشافی و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094328 مزایده محدوده های اکتشافی و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094326 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094324 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094322 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094321 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094320 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094319 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094318 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
8094316 مزایده معادن بهره برداری، مجوز برداشت و بسته های سرمایه گذاری استان اصفهان استان اصفهان 1403/03/23 1403/03/30
صفحه 1 از 6