مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری حق بهره برداری از غرفه های بازارهای روز و کانکس بصورت اجاره 1398/10/29 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان (بازارهای روز و کانکسها, مشروحه در دفترچه فراخو... 1397/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان (بازارهای روز و کانکسها, مشروحه در دفترچه فراخو... 1397/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از تمامی غرف (بازارهای روز و کانکسها, مشروحه در دفترچه فراخوان) 1397/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از تمامی غرف (بازارهای روز و کانکسها,) 1397/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از تمامی غرف (بازارهای روز و کانکسها,) 1397/09/17 رجوع به آگهی
بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان بازارهای روز و کانکسها 1396/07/22 رجوع به آگهی
واگذاری حق بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان (بازارهای روز و کانکسها) 1396/07/15 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن میادین و غرف و حق بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان بازارهای روز و کانکسها 1396/06/21 رجوع به آگهی
واگذاری اماکن میادین و غرف و حق بهره برداری از تمامی غرف تحت نظارت سازمان 1396/06/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3