مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش املاک کاربری مسکونی / تجاری / اداری / سرقفلی / خدماتی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده املاک: - کاربری تجاری و عرصه 446/50 و اعیان 631/5 متر مربع - کاربری اداری و عرصه قدرالسهم و اعیان 176/5 متر مربع - کاربری تجاری با عرصه قدرالسهم 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک کاربری صنعتی -مزورعی-مسکونی-تجاری -اداری -سرقفلی -خدماتی 1400/07/21 رجوع به آگهی
مزایده املاک 1400/07/17 رجوع به آگهی
مزایده ملک: کاربری مسکونی و عرصه 1020 و اعیان 292/75 -کاربری مسکونی و عرصه 1505/9 و اعیان 1172/06 و ...... 1399/10/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1399/06/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1399/06/18 1399/06/29
مزایده فروش املاک 1399/05/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1399/05/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1399/05/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی ملک مسکونی و یک قطعه صنعتی 1399/05/08 رجوع به آگهی
مزایده املاک مشروحه: کاربری تجاری و عرصه قدرالسهم و اعیان 93/18 صنعتی با عرصه 22142 و اعیان 29353 تجاری قدرالسهم و اعیان 36/27 مسکونی-تجاری با عرصه 740 و اعیان 1632 تجاری با عرصه قدرالسهم و اعیان 69/1 1399/02/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1398/12/05 1398/12/15
مزایده فروش املاک 1398/12/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1398/11/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک کاربری صنعتی- عرصه 6497/47 مترمربع- اعیان 1110مترمربع- کاربری مسکونی عرصه قدرالسهم- اعیان 68/99 مترمربع- و... 1398/10/23 1398/11/03
مزایده فروش املاک 1398/10/02 1398/10/12
مزایده فروش املاک 1. کاربری مسکونی - عرصه قدرالسهم اعیان 54/1 مترمربع- 2. کاربری تجاری (بانک) - عرصه 436/4 و اعیان 846/6 مترمربع- 3. کاربری تجاری - عرصه 514/81 اعیان 637 مترمربع و... 1398/09/28 1398/10/09
مزایده املاک با کاربری مسکونی و عرصه 560/92 و اعیان 235-کاربری مسکونی و عرصه قدرالسهم و اعیان 196/35 و ..... 1398/09/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1398/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11