مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری چهار قطعه زمین زراعی 1399/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت ۳ باب دکان و یک باب آپارتمان مسکونی از موقوفات مختلف به مدت یک سال 1399/01/30 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه باغ از موقوفه به صورت اجاره 1398/12/12 رجوع به آگهی
واگذاری حق سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی 30032 فرعی از 33 اصلی مساحت تجاری 159/64 مترمربع که شامل... 1398/10/11 رجوع به آگهی
واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به پلاک 30032 فرعی از 33 اصلی مساحت تجاری 159.64 مترمربع شامل 122.80 مت... 1398/07/15 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین زراعی 1398/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره یک قطعه زمین زراعی 1398/06/09 رجوع به آگهی
واگذاری سرقفلی یک باب مغازه از موقوفه 1398/04/13 رجوع به آگهی
یک دکان بدون حق سرقفلی به مساحت 19/5 مترمربع 1398/01/27 رجوع به آگهی
یک باب آپارتمان مسکونی بدون حق به متراژ 100/27 مترمربع به انضمام پارکینگ و انشعابات آب, برق, گاز و ب... 1398/01/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3