مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری داروخانه 1398/06/24 1398/07/01
واگذاری داروخانه 1398/06/21 1398/07/01
واگذاری داروخانه 1398/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری بخش فیزیوتراپی 1398/02/08 رجوع به آگهی
واگذاری بخش تصویربرداری 1397/09/28 رجوع به آگهی
واگذاری امور تصویربرداری 1397/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری امور تصویربرداری 1397/07/02 رجوع به آگهی
واگذاری امور تصویر برداری 1397/04/17 1397/04/24
واگذاری امور تصویر برداری 1397/04/16 1397/04/24
واگذاری بخش فیزیوتراپی 1397/01/26 1397/02/01
صفحه 1 از 3