کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6353444 مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک باب مغازه تجاری استان اصفهان 1401/12/11 1401/12/13
6329029 مزایده فروش زمین با کاربری زراعی استان مرکزی 1401/12/06 رجوع به آگهی
6323853 مزایده فروش تعداد 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک باب مغازه تجاری دوشنبه بازار استان اصفهان 1401/12/04 1401/12/13
6242600 مزایده فروش مقدار 13/60 متر مربع زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/11/13 1401/11/13
6242511 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک باب مغازه تجاری استان اصفهان 1401/11/13 1401/11/13
6220793 مزایده مغازه / نوع کاربری : تجاری استان اصفهان 1401/11/08 رجوع به آگهی
6216173 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1401/11/06 رجوع به آگهی
6215571 مزایده فروش مقدار 13/60 متر مربع زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/11/06 1401/11/13
6215371 مزایده فروش 5 قطعه زمین با کاربری مسکونی و یک باب مغازه استان اصفهان 1401/11/06 1401/11/13
6143270 مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/10/24 1401/10/24
6116137 مزایده زمین مسکونی مساحت 153.40 مترمربع استان اصفهان 1401/10/15 رجوع به آگهی
6115813 مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/10/15 1401/10/24
6114875 مزایده فروش مقدار 13/60 متر مربع زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/10/15 رجوع به آگهی
6092156 مزایده زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 113.60 / مساحت اعیان : 0 / سطح کل زمین : 13.60 استان اصفهان 1401/10/08 رجوع به آگهی
6090558 مزایده فروش مقدار 13/60 متر مربع زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1401/10/08 رجوع به آگهی
6084481 مزایده اجاره غرفه و ساختمان 20 متری فروش مواد غذایی و تنقلات پارک- اجاره محل کیوسک استان اصفهان 1401/10/05 رجوع به آگهی
6062364 مزایده اجاره محل کیوسک استان اصفهان 1401/09/28 رجوع به آگهی
6061578 مزایده اجاره غرفه و ساختمان 20 متری فروش مواد غذایی و تنقلات پارک - اجاره محل کیوسک استان اصفهان 1401/09/28 رجوع به آگهی
6025294 مزایده تبلیغات بر روی سایبان و اتوبوس های سازمان حمل و نقل استان اصفهان 1401/09/17 رجوع به آگهی
6003323 مزایده واگذاری تبلیغات استان اصفهان 1401/09/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10