کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6643171 مزایده فروش 100 درصد سهام شرکت گسترش تجارت برنا استان تهران 1402/03/21 1402/04/03
6630380 مزایده فروش سهام استان تهران 1402/03/17 رجوع به آگهی
5971171 مزایده فروش 100 درصد سهام شرکت استان تهران 1401/09/01 رجوع به آگهی
5970724 مزایده فروش 100 درصد سهام شرکت گسترش تجارت برنا استان تهران 1401/09/01 رجوع به آگهی
5966871 مزایده فروش 100 درصد سهام به ارزش هر سهام 1602 ریال فعالیت های بازرگانی استان تهران 1401/08/30 رجوع به آگهی
5879720 مزایده فروش 100 درصد سهام شرکت استان تهران 1401/08/07 رجوع به آگهی
5879475 مزایده فروش 100 درصد سهام شرکت استان تهران 1401/08/07 رجوع به آگهی
5862794 مزایده 100 درصد سهام شرکت گسترش استان تهران 1401/08/04 رجوع به آگهی
4596640 مزایده فروش سهام و آپارتمان استان تهران 1400/09/15 رجوع به آگهی
4591457 مزایده فروش سهام و آپارتمان استان تهران 1400/09/13 رجوع به آگهی
4478803 مزایده فروش سهام و دفتر مرکزی استان تهران 1400/08/18 رجوع به آگهی
4459814 مزایده فروش سهام و دفتر مرکزی استان تهران 1400/08/15 رجوع به آگهی
4382846 مزایده سه دهنه مغازه استان تهران 1400/07/20 رجوع به آگهی
4236139 مزایده فروش زمین با بنای گاراژ کاربری تجاری به مساحت عرصه: 3777/15 متر مربع و اعیانی 1218 متر مربع استان تهران 1400/06/04 1400/06/14
4236138 مزایده فروش کارخانه و ماشین آلات صنعتی به متراژ عرصه: 19200 متر مربع و اعیانی: 5547 متر مربع استان تهران 1400/06/04 رجوع به آگهی
4038410 مزایده فروش زمین تجاری - مسکونی استان مازندران، استان تهران 1400/04/05 رجوع به آگهی
3846308 مزایده فروش سهام استان تهران 1400/02/18 1400/02/30
3840136 مزایده فروش سهام استان تهران 1400/02/15 1400/02/30
3810738 مزایده ماشین آلات - کاربری صنعتی - زمین و ساختمان - کاربری تجاری - زمین با بنای موجود - کاربری تجاری استان کرمان، استان تهران 1400/02/04 رجوع به آگهی
3779141 مزایده فروش ۱۰۰ درصد سهام شرکت استان تهران 1400/01/23 1400/02/07
صفحه 1 از 9