کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8135439 مزایده واگذاری بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی پیشانی پلهای عابر استان مازندران 1403/04/03 1403/04/06
8132684 مزایده واگذاری بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی پیشانی پلهای عابر در حریم راه استان مازندران 1403/04/02 1403/04/06
8112824 مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از 10 پل عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی -سری 2 استان مازندران 1403/03/27 1403/04/06
8112034 مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از 10 پل عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان مازندران 1403/03/27 1403/04/06
8111969 مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از 11 پل عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان مازندران 1403/03/27 1403/04/06
8111966 مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی 2 دستگاه بیلبورد در حریم راههای استان -سری 4 استان مازندران 1403/03/27 1403/04/06
7668963 مزایده اجاره مرکز آماده سازی آسفالت استان مازندران 1402/11/25 1402/11/24
7666996 مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از پل عابر پیاده و بهره برداری استان مازندران 1402/11/25 رجوع به آگهی
7666909 مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از پل عابر پیاده و بهره برداری استان مازندران 1402/11/25 رجوع به آگهی
7664187 مزایده اجاره مرکز آماده سازی آسفالت استان مازندران 1402/11/24 1402/11/24
7651969 مزایده اجاره مرکز آماده سازی آسفالت استان مازندران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7502913 مزایده واگذاری بهسازی، مقاوم سازی و نگهداری از پلهای عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی پیشانی پلهای عابر استان مازندران 1402/10/13 1402/10/16
7497117 مزایده واگذاری بهسازی، مقاوم سازی و نگهداری از پلهای عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی بر روی پیشانی پلهای عابر استان مازندران 1402/10/12 1402/10/16
7492048 مزایده بهسازی مقاوم سازی و نگهداری ،بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی بر روی 8 دستگاه پل عابر استان مازندران 1402/10/11 رجوع به آگهی
7490869 مزایده بهسازی مقاوم سازی و نگهداری ،بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی بر روی 8 دستگاه پل عابر استان مازندران 1402/10/11 رجوع به آگهی
7379237 مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 1 دستگاه پل عابر پیاده استان مازندران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7379233 مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 8 دستگاه پل عابر استان مازندران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7379229 مزایده واگذاری بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 8 دستگاه پل عابر پیاده استان مازندران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7379225 مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 7دستگاه پل عابر پیاده استان مازندران 1402/09/07 رجوع به آگهی
7378813 مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی 8 دستگاه پل عابر استان مازندران 1402/09/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11