کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6614740 مزایده ساخت و نصب و بهره برداری از 8 دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان تهران 1402/03/11 رجوع به آگهی
6548399 مزایده 5 عنوان مناقصه شامل : 1- واگذاری یک باب غرفه با کاربری آرایشگاه و در قالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی 2- ساخت و نصب و بهره برداری از 8 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در محور 3- نگهداری و بهره برداری... استان تهران 1402/02/25 رجوع به آگهی
6544749 مزایده 5 عنوان مناقصه شامل : 1- واگذاری یک باب غرفه با کاربری آرایشگاه و در قالب قرارداد اجاره بدون اخذ سرقفلی 2- ساخت و نصب و بهره برداری از 8 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در محور 3- نگهداری و بهره بردا... استان تهران 1402/02/24 رجوع به آگهی
6532061 مزایده واگذاری اجاره ظرفیت تبلیغاتی محور استان تهران 1402/02/20 رجوع به آگهی
6509624 مزایده ساخت و نصب و بهره برداری از 8 دستگاه تابلوی تبلیغاتی در محور استان تهران 1402/02/14 رجوع به آگهی
6509620 مزایده نگهداری و بهره برداری از سه دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان تهران 1402/02/14 رجوع به آگهی
6509432 مزایده بهسازی مقاوم سازی و نگهداری از 4 دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی از تابلوهای منصوبه استان تهران 1402/02/14 رجوع به آگهی
6484738 مزایده اجاره واگذاری یکباب غرفه با کاربری آرایشگاه استان تهران 1402/02/07 رجوع به آگهی
6473270 مزایده واگذاری نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار استان تهران 1402/02/05 رجوع به آگهی
6445260 مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1402/01/26 رجوع به آگهی
6400830 مزایده واگذاری،نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان تهران 1402/01/05 رجوع به آگهی
6274718 مزایده آپارتمان / نوع کاربری : مسکونی استان تهران 1401/11/24 رجوع به آگهی
6273487 مزایده بهره برداری از 3 دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان تهران 1401/11/24 رجوع به آگهی
6268803 مزایده بهره برداری از 3 دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان تهران 1401/11/23 رجوع به آگهی
6259679 مزایده اجاره بهره برداری از 3 دستگاه تابلو تبلیغاتی استان تهران 1401/11/18 رجوع به آگهی
6254082 مزایده آپارتمان با کاربری : مسکونی استان تهران 1401/11/17 رجوع به آگهی
6127003 مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان تهران 1401/10/19 رجوع به آگهی
6124625 مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی استان تهران 1401/10/18 رجوع به آگهی
6124425 مزایده بهره برداری از 3 دستگاه تابلو تبلیغاتی استان تهران 1401/10/18 رجوع به آگهی
6041883 مزایده واگذاری پروژه های انبار - ساخت و نصب و بهره برداری 5 دستگاه تابلوی تبلیغاتی استان تهران 1401/09/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12