مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده حق انتفاع سه ساله یک قطعه برکه طیبعی آببندان به مساحت 4/86 هکتار 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده حق انتفاع سه ساله یک قطعه برکه طبیعی به مساحت 4/86 هکتار 1401/02/27 1401/02/28
مزایده واگذاری یک قطعه برکه طبیعی (آببندان) به مساحت 4/86 هکتار 1401/02/25 1401/02/28
مزایده فروش مصالح مازادحاصل از دیواره سازی رودخانه 1400/12/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک قطعه برکه طبیعی (آببندان) 1400/12/25 1401/01/16
مزایده حق انتفاع سه ساله یک قطعه برکه طبیعی آببندان به مساحت 4/86 هکتار 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده حق انتفاع سه ساله فروش یک قطعه برکه طبیعی به مساحت 4/86 هکتار 1400/12/23 1401/01/16
مزایده فروش مصالح مازادحاصل از دیواره سازی رودخانه 1400/12/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح مازاد 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح مازاد حاصل از دیواره سازی رودخانه 1400/11/26 1400/12/02
مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد به ازای ساماندهی فاز 2 بازه ای از رودخانه 1400/11/19 1400/11/24
مزایده مصالح رودخانه ای مازاد 1400/09/25 رجوع به آگهی
مزایده مصالح رودخانه ای مازاد بازه ای از رودخانه 1400/09/17 رجوع به آگهی
مزایده مصالح رودخانه ای مازاد بازه ای 1400/09/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد حاصل از بازسازی و آبگیری سردهنه ته محل روخانه 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد 1400/09/01 1400/09/03
مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد حاصل از ساماندهی و دیواره سازی رودخانه 1400/09/01 1400/09/03
مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد به ازای ساماندهی و دیواره سازی 1400/08/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش مصالح رودخانه ای مازاد حاصل از ساماندهی و دیواره سازی رودخانه 1400/08/29 1400/09/13
صفحه 1 از 15