مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری یک باب مغازه و 6 باب مغازه 1401/03/19 1401/03/18
مزایده واگذاری یک باب مغازه و 6 باب مغازه 1401/03/13 1401/03/18
مزایده اجاره مغازه 1401/03/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه و 6 باب مغازه 1401/03/11 1401/03/18
مزایده اجاره یک باب مغازه 1401/03/01 1401/02/29
مزایده اجاره یکباب مغازه - یک قطعه زمین 1401/02/25 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ140 مترمربع جهت سفره خانه 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یکباب مغازه به متراژ 12مترمربع 1401/02/22 رجوع به آگهی
مزایده اجاره محل های طرح پارکبانی سطح شهر 1401/02/19 1401/02/20
مزایده اجاره محل های طرح پارکبانی سطح شهر 1401/02/09 1401/02/20
مزایده - واگذاری جمع آوری و تفکیک زباله و بازیافت سطح شهر- - واگذاری استیجاری منافع قطعه زمین به مساحت 27 متر مربع 1401/01/16 1401/01/23
مزایده یک باب مغازه گلفروشی به متراژ 82 مترمربع 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه گلفروشی به متراژ 82 مترمربع 1400/10/13 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه به متراژ 82 مترمربع 1400/10/12 1400/10/23
مزایده اجاره یک باب مغازه به متراژ 82 مترمربع جهت گلفروشی 1400/10/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بهره برداری از محل های پارکبانی سطح شهر 1400/08/03 1400/08/09
مزایده بهره برداری از محل های پارکبانی سطح شهر 1400/07/25 1400/08/09
مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 40 متر مربع جهت احداث غرفه گلفروشی 1400/07/21 1400/07/27
مزایده اجاره یک قطعه زمین به متراژ 40 متر مربع جهت احداث غرفه گلفروشی 1400/07/12 1400/07/27
مزایده اجاره یک قطعه زمین جهت احداث گلفروشی 1400/07/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 19