مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش عرصه و اعیان و امتیازات و تاسیسات محل کارخانه 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 15224 فرعی از 7022 اصلی 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین - قطعه 2-1 به مساحت 973/98 مترمربع - قطعه 2-2 به مساحت 1748/18 مترمربع - قطعه 2-3... 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان و تاسیسات صنعتی موجود محل کارخانه پلاک ثبتی 787 فرعی از 225 1398/08/21 رجوع به آگهی
واگذاری کارخانه 1398/08/21 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ سه قطعه زمین متصل به هم کشاورزی 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان و ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات محل کارخانه شرکت ورشکسته 1398/08/18 رجوع به آگهی
فروش عرصه و اعیان و امتیازات تاسیسات محل کارخانه (ملک: عرصه به مساحت 6547 مترمربع و اعیانی به مساحت... 1398/08/18 رجوع به آگهی
- فروش اعیان و منافع عرصه قطعات 1-1 به همراه ماشین آلات و تاسیسات -کارخانه مورد مزایده شامل 6000 متر... 1398/08/14 رجوع به آگهی
فروش اموال منقول و غیر منقول ( عرصه، اعیان و ماشین آلات موجود) شامل ششدانگ عرصه و اعیان قطعه زمینی ب... 1398/08/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 34