کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7583666 مزایده فروش روغن سوخته استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/04 رجوع به آگهی
7582745 مزایده فروش حدود تقریبی 18000 کیلو روغن سوخته استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/04 رجوع به آگهی
7426321 مزایده فروش اتوبوس شهری استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/20 رجوع به آگهی
7426075 مزایده اجاره بهره برداری و نگهداشت از جایگاه اتوبوسرانی استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/20 رجوع به آگهی
7426037 مزایده فروش اتوبوس شهری استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/20 رجوع به آگهی
7425991 مزایده فروش اتوبوس شهری استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/20 رجوع به آگهی
7425983 مزایده فروش اتوبوس شهری شهاب استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/20 رجوع به آگهی
7425978 مزایده فروش اتوبوس شهری شهاب استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/20 رجوع به آگهی
7425822 مزایده فروش 5 دستگاه اتوبوس شهری رنو SLF استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/20 رجوع به آگهی
6789095 مزایده فروش 5 دستگاه اتوبوس شهری رنو SLF استان چهارمحال و بختیاری 1402/04/21 رجوع به آگهی
6784864 مزایده فروش اتوبوس شهری شهاب استان چهارمحال و بختیاری 1402/04/20 رجوع به آگهی
6784759 مزایده فروش اتوبوس شهری استان چهارمحال و بختیاری 1402/04/20 رجوع به آگهی
6784717 مزایده فروش اتوبوس شهری شهاب استان چهارمحال و بختیاری 1402/04/20 رجوع به آگهی
6784716 مزایده فروش اتوبوس شهری شهاب استان چهارمحال و بختیاری 1402/04/20 رجوع به آگهی
6784714 مزایده فروش اتوبوس شهری استان چهارمحال و بختیاری 1402/04/20 رجوع به آگهی
6628405 مزایده فروش اتوبوس شهری استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 رجوع به آگهی
6628404 مزایده فروش اتوبوس شهری استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 رجوع به آگهی
6628380 مزایده فروش اتوبوس رنو شهری استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 رجوع به آگهی
6628370 مزایده فروش اتوبوس رنو شهری استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 رجوع به آگهی
6628361 مزایده فروش اتوبوس شهری شهاب استان چهارمحال و بختیاری 1402/03/17 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4