کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7616761 مزایده واگذاری حق بهره برداری از گلخانه استان مرکزی 1402/11/14 رجوع به آگهی
7616298 مزایده واگذاری حق بهره برداری از گلخانه استان مرکزی 1402/11/14 رجوع به آگهی
7613985 مزایده واگذاری حق بهر برداری از گلخانه استان مرکزی 1402/11/12 رجوع به آگهی
7448159 مزایده 4 عنوان مزایده شامل واگذاری یک ساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی استان مرکزی 1402/09/28 1402/10/03
7257828 مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی پک شماره 4 استان مرکزی 1402/08/10 1402/08/15
7252992 مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از سازههای تبلیغاتی پک شماره 4 استان مرکزی 1402/08/09 1402/08/15
7167722 مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از سازههای تبلیغاتی پک شماره 4 استان مرکزی 1402/07/17 1402/07/20
6337618 مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از پارکینگ طبقاتی استان مرکزی 1401/12/08 1401/12/13
6336029 مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی استان مرکزی 1401/12/07 1401/12/11
6327020 مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی استان مرکزی 1401/12/06 1401/12/11
6011441 مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر استان مرکزی 1401/09/13 رجوع به آگهی
6007732 مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی استان مرکزی 1401/09/13 1401/09/17
6004004 مزایده واگذاری یک ساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی استان مرکزی 1401/09/12 1401/09/17
5503955 مزایده فروش اسب های پارک وحش ـ حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی پک شماره 4 استان مرکزی 1401/05/01 1401/05/02
5498524 مزایده فروش اسب های پارک وحش ـ حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی پک شماره 4 استان مرکزی 1401/04/29 1401/05/02
5197539 مزایده فروش اسب استان مرکزی 1401/02/21 رجوع به آگهی
5183041 مزایده فروش اسب استان مرکزی 1401/02/20 رجوع به آگهی
5099105 مزایده فروش اسب های پارک استان مرکزی 1401/01/29 رجوع به آگهی
5094329 مزایده فروش اسب های پارک وحش شهر استان مرکزی 1401/01/28 رجوع به آگهی
4874033 مزایده فروش اسب های پارک وحش استان مرکزی 1400/11/23 1400/11/24
صفحه 1 از 3