مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر، گاو آبستن ، گاو غیر آبستن کشتارگاهی) و یکدستگاه خودور پژو 405 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیر خوار، گوساله تر قطع شیر، گاو غیر آبستن (کشتارگاهی)، تلیسه غیر آبستن (فری مارتین)، کود حیوانی و یک دستگاه خودور پژو 405 1401/01/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر ، گاو غیر آبستن (کشتارگاهی)، تلیسه قیر آبستن 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیر خوار، گوساله نر قطع شیر، جوانه نر، گاو آبستن (داشتی)، گاو غیر آبستن کشتارگاهی) 1400/11/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر، جوانه نر، گاو آبستن داشتی، گاو غیر آبستن کشتارگاهی 1400/10/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیر خوار، گوساله نر قطع شیر، جوانه نر، گاو آبستن (داشتی)، گاو غیر آبستن کشتارگاهی) و تلیسه غیر آبستن (فری مارتین) 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر، گاو آبستن داشتی گاو غیر آبستن کشتارگاهی و تلیسه غیر آبستن فری مارتین 1400/08/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیر خوار، گوساله نر قطع شیر، گاو آبستن (داشتی) 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار 1400/06/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر گاو آبستن 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر گاو آبستن (داشتی) گاو غیر آبستن (کشتارگاهی) تلیسه آبستن و تلیسه غیر آبستن ( فری مارتین) 1400/04/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر گاو آبستن (داشتی) گاو غیر آبستن (کشتارگاهی) تلیسه آبستن و تلیسه غیر آبستن ( فری مارتین) 1400/03/05 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله تر قطع شیر گاو آبستن (داشتی) 1400/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله تر قطع شیر گاو آبستن (داشتی) گاو غیر آبستن (کشتارگاهی) تلیسه آبستن و تلیسه غیر آبستن ( فری مارتین) خود 1400/02/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر 1400/01/14 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی گوساله نر قطع شیر، گوساله نر شیرخوار، گاو آبستن (داشتی)، گاو غیرآبستن (کشتارگاهی)، تلیسه غیرآبستن (فری مارتین) غیر اقتصادی، یک دستگاه لودر مستعمل و حدود ۳۰ تن آهن آلات ضایعاتی و کود دامی... 1399/12/03 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی گوساله نر قطع شیر , گوساله نر شیرخوار, گاو غیر آبستن (کشتارگاهی, تلیسه آبستن و تلیسه غیر آبستن(فری مارتین) غیر اقتصادی, یک دستگاه لودر و یک دستگاه بیل تراکتوری (مستعمل) و حدود 40 تن آهن... 1399/11/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر، گاو آبستن (داشتی) ، گاو غیرآبستن (کشتارگاهی)، تلیسه آبستن و تلیسه غیرآبستن (فری مارتین) 1399/10/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطعه شیر، گاو آبستن ( داشتی )، گاو غیر آبستن ( کشتارگاهی ) ،تلیسه آبستن و تلیسه غیر آبستن ( فری مارتین ) 1399/09/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی گوساله نر شیرخوار، گوساله نر قطع شیر، گاو آبستن (داشتی)، گاو غیر آبستن (کشتارگاهی)، تلیسه آبستن و تلیسه غیر آبستن (فری مارتین) 1399/08/06 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8