کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8161981 مزایده عمومی بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری تابستان 1403 استان گیلان 1403/04/10 1403/04/16
8161980 مزایده عمومی بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری تابستان 1403 استان گیلان 1403/04/10 1403/04/16
8161979 مزایده عمومی بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری تابستان 1403 استان گیلان 1403/04/10 1403/04/16
8161976 مزایده عمومی بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری تابستان 1403 استان گیلان 1403/04/10 1403/04/16
8161971 مزایده عمومی بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری تابستان 1403 استان گیلان 1403/04/10 1403/04/16
8161966 مزایده عمومی بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری تابستان 1403 استان گیلان 1403/04/10 1403/04/16
8161965 مزایده عمومی بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری تابستان 1403 استان گیلان 1403/04/10 1403/04/16
8161963 مزایده عمومی بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری تابستان 1403 استان گیلان 1403/04/10 1403/04/16
8161962 مزایده عمومی بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری تابستان 1403 استان گیلان 1403/04/10 1403/04/16
8161960 مزایده عمومی بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری تابستان 1403 استان گیلان 1403/04/10 1403/04/16
8161959 مزایده عمومی بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری تابستان 1403 استان گیلان 1403/04/10 1403/04/16
8161958 مزایده عمومی بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری تابستان 1403 استان گیلان 1403/04/10 1403/04/16
8119357 مزایده اسناد مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری (بیلبورد، استند، لایت باکس،پل عابر استان گیلان 1403/03/30 1403/04/02
8119344 مزایده اسناد مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری (بیلبورد، استند، لایت باکس،پل عابر استان گیلان 1403/03/30 1403/04/02
8119331 مزایده اسناد مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری (بیلبورد، استند، لایت باکس،پل عابر استان گیلان 1403/03/30 1403/04/02
8119319 مزایده اسناد مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری (بیلبورد، استند، لایت باکس،پل عابر استان گیلان 1403/03/30 1403/04/02
8119317 مزایده اسناد مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری (بیلبورد، استند، لایت باکس،پل عابر استان گیلان 1403/03/30 1403/04/02
8119316 مزایده اسناد مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری (بیلبورد، استند، لایت باکس،پل عابر استان گیلان 1403/03/30 1403/04/02
8119310 مزایده اسناد مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری (بیلبورد، استند، لایت باکس،پل عابر استان گیلان 1403/03/30 1403/04/02
8119305 مزایده اسناد مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از سازه های تبلیغات شهری (بیلبورد، استند، لایت باکس،پل عابر استان گیلان 1403/03/30 1403/04/02
صفحه 1 از 4