کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
4413605 مزایده واگذاری یک باب آشپزخانه به مساحت ۴۲/۹۵ متر مربع استان تهران 1400/08/01 رجوع به آگهی
4413520 مزایده اجاره یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت ۰۰/۷۰ متر مربع استان تهران 1400/08/01 رجوع به آگهی
4413508 مزایده واگذاری یک باب آپارتمان تجاری به مساحت ۰۰/۶۷ متر مربع استان تهران 1400/08/01 رجوع به آگهی
4413505 مزایده اجاره یک باب آپارتمان مسکونی به مساحت ۴۳/۱۱۳ متر مربع استان تهران 1400/08/01 رجوع به آگهی
4413503 مزایده واگذاری یک واحدآپارتمان مسکونی به مساحت ۴۸ متر مربع استان تهران 1400/08/01 رجوع به آگهی
4390270 مزایده واگذاری یک واحد آشپزخانه- یک واحد کارگاهی- یک واحد آپارتمان مسکونی استان تهران 1400/07/22 رجوع به آگهی
4212701 مزایده یک باب انبار استان تهران 1400/05/21 رجوع به آگهی
4212676 مزایده یک باب آپارتمان تجاری به مساحت 67/00 مترمربع استان تهران 1400/05/21 رجوع به آگهی
4212673 مزایده واگذاری اجاره یک باب انبار به مساحت ۶۰/۱۱ متر مربع استان تهران 1400/05/21 رجوع به آگهی
3908878 مزایده واگذاری اجاره انباری و مغازه استان تهران 1400/03/05 رجوع به آگهی
3484048 مزایده یک واحد تجاری به مساحت ۴۱‏/۳۷ متر مربع استان تهران 1399/10/07 رجوع به آگهی
3472520 مزایده واگذاری یک واحد مسکونی به مساحت 113.43 مترمربع و یک باب انباری به مساحت ۱۴ متر مربع و یک واحد مغازه به مساحت ۱۶ متر مربع... استان تهران 1399/10/02 1399/10/22
3224128 مزایده واگذاری یک واحد مسکونی (نیمه مخروبه) به مساحت 90/50 مترمربع استان تهران 1399/07/02 رجوع به آگهی
3224117 مزایده اجاره یک واحد مسکونی به مساحت ۹۵ متر مربع از موقوفه استان تهران 1399/07/02 رجوع به آگهی
3224051 مزایده واگذاری یک واحد تجاری به مساحت 4/85 مترمربع استان تهران 1399/07/02 رجوع به آگهی
3224041 مزایده واگذاری یک واحد تجاری به مساحت 37/41 مترمربع استان تهران 1399/07/02 رجوع به آگهی
3224039 مزایده واگذاری یک واحد اداری به مساحت 65/80 مترمربع استان تهران 1399/07/02 رجوع به آگهی
3224038 مزایده واگذاری یک واحد تجاری به مساحت 10/77 مترمربع استان تهران 1399/07/02 رجوع به آگهی
3224037 مزایده واگذاری یک واحد مسکونی به مساحت 113/43 مترمربع استان تهران 1399/07/02 رجوع به آگهی
3224035 مزایده یک باب انبار به مساحت 17/50 مترمربع استان تهران 1399/07/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4