مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری 1401/02/25 1401/03/12
مزایده واگذاری به اجاره یک باب دفتر کار 1401/02/15 1401/02/31
مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری به متراژ تقریبی 166/69 1400/12/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری به متراژ تقریبی 28/02 1400/12/23 1401/01/17
مزایده واگذاری به اجاره یک باب دفتر کار 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره یکباب سالن خدماتی به مساحت تقریبی ۱۳۱/۱۹ متر 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه به مساحت تقریبی ۹۳ متر 1400/11/12 1400/11/27
مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه تجاری 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره یک باب زیرزمین به مساحت تقریبی 279 متر 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه به مساحت تقریبی 20 متر 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری 1400/09/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره یکباب آپارتمان خدماتی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره یکباب مغازه به مساحت تقریبی ۱۸ متر 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره یک باب دفتر کار به مساحت تقریبی ۳۵ متر از رقبات موقوفه 1400/09/10 1400/09/25
مزایده واگذاری به اجاره یکباب مغازه به مساحت تقریبی 8/62 متر 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه 1400/09/10 1400/09/25
مزایده واگذاری به اجاره یک باب دفتر کار به متراژ تقریبی ۱۴/۰۱ 1400/08/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه به متراژ تقریبی ۱۲/۷۴ 1400/08/09 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره یک باب دفتر کار به متراژ تقریبی 17/04 1400/07/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه به متراژ تقریبی ۲۷/۸۸ متر مربع 1400/07/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8