مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 71/00 مترمربع و ...... 1399/04/17 1399/05/06
فروش ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 71/10 مترمربع 1399/04/17 رجوع به آگهی
ششدانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی (وضعیت خاص طلق) به شماره 500252 فرعی از... 1399/04/17 رجوع به آگهی
فروش پلاک ثبتی بشماره پلاک ثبتی4476/500253 چهار دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان... 1399/04/17 1399/05/07
فروش توقیف پلاک ثبتی بشماره پلاک ثبتی4476/500250 واقع در بخش 7 به مساحت27/58 متر مربع 1399/04/17 رجوع به آگهی
مزایده اموال منقول ـ خودروی سواری هیوندای سوناتا به شماره انتظامی811ن74 ایران22-شماره موتور043831-شم... 1399/04/16 رجوع به آگهی
مبلمان استیل دوازده نفره-میز نهار خوری-میز عسلی و ...... 1399/04/16 1399/05/05
فروش یک قطعه زمین بمساحت حدود 150متر مربع دارای یک باب منزل مسکونی 1399/04/17 رجوع به آگهی
پلاک ثبتی شماره 61فرعی از 198اصلی راست دارای سند ثبتی به مساحت 751/89متر مربع 1399/04/17 رجوع به آگهی
فروش یک خط موبایل بشماره 09128987123 1399/04/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7410