مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش ملک تجاری به مساحت 37متر مربع 1398/06/25 1398/07/29
فروش یک باب مغازه باکاربری تجاری به مساحت 5/82 مترمربع 1398/06/24 رجوع به آگهی
شش دانگ پلاک 7 فرعی از 3788 اصلی واقع در بخش یک -24 شعیر از 96 شعیر ملک با پلاک ثبتی 7 فرعی از 3788... 1398/06/25 رجوع به آگهی
1- تعداد 37راس بز و 2-- تعداد 21راس بزغاله 1398/06/26 1398/07/08
یک ساختمان چهار طبقه جنوبی ساز با قدمت ساخت 6 سال-پلاک ثبتی به شماره 5961 فرعی از 46 اصلی - به مس... 1398/06/26 1398/07/17
یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی واقع در روستا مساحت عرصه 550 مترمربع زیر کشت زعفران با قدمت 4 سال 1398/06/26 رجوع به آگهی
یک قطعه زمین به شماره 102 فرعی از 3304 فرعی از 26 اصلی به مساحت 804 مترمربع 1398/06/24 1398/07/20
فروش مزداسه نیو مدل 96 1398/06/26 رجوع به آگهی
6 دانگ پلاک مذکور به صورت خانه می باشد و به مساحت 118/4 متر مربع 1398/06/28 1398/07/22
فروش یک دستگاه شات بلاست 140 1398/06/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 2960