مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
پلاک ثبتی 44/3743 - مال -زمین - کاربری مسکونی پلاک ثبتی 47/146 - مال -زمین - کاربری مسکونی پلاک ث... 1398/09/09 رجوع به آگهی
فروش ساختمان تجاری - ویلایی مسکونی - آپارتمان مسکونی - ساختمان تجاری مسکونی - مجتمع ساختمانی توریستی... 1398/06/11 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری مسکونی - مساحت عرصه قدرالسهم - اعیان 97/11 و ... 1397/12/16 رجوع به آگهی
اپارتمان مسکونی با عرصه قدرالسهم و اعیان 90/50 1397/12/16 رجوع به آگهی
آپارتمان مسکونی 1397/12/16 رجوع به آگهی
آپارتمان با کاربری مسکونی - عرصه قدرالسهم - اعیان 95/41 و آپارتمان با کاربری مسکونی - عرصه قدرالسهم... 1397/12/16 رجوع به آگهی
آپارتمان مسکونی 1397/12/16 رجوع به آگهی
آپارتمان مسکونی با عرصه قدرالسهم و اعیان 150/50-آپارتمان مسکونی با عرصه قدرالسهم و اعیان 101/95 1397/12/16 رجوع به آگهی
آپارتمان با کاربری مسکونی - عرصه قدرالسهم - اعیان 144/28 و .... 1397/12/16 رجوع به آگهی
آپارتمان مسکونی با عرصه قدرالسهم و اعیان 35-آپارتمان مسکونی با عرصه قدرالسهم و اعیان 114/38 1397/12/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3