مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز ساماندهی خودروها 1398/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز ساماندهی خودروها 1398/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز ساماندهی خودروها در بازار و.... 1398/07/28 رجوع به آگهی
واگذاری امتیاز ساماندهی خودروها در بازار 1398/07/21 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از یک باب مغازه تعمیرگاهی و یک باب غرفه 1398/07/16 رجوع به آگهی
بهره برداری از یک باب مغازه تعمیرگاهی و یک باب غرفه 1398/07/09 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از یک باب مغازه تعمیرگاهی و یک باب غرفه 1398/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از یک باب مغازه تعمیرگاهی و یک باب غرفه 1398/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری بهره برداری از چهار باب مغازه تعمیرگاهی و دو باب غرفه 1398/05/15 1398/05/27
واگذاری بهره برداری از چهار باب مغازه تعمیرگاهی و دو باب غرفه 1398/05/08 1398/05/27
صفحه 1 از 2