مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه از اراضی ملکی 1399/05/11 رجوع به آگهی
فروش یک قطعه از اراضی ملکی خود 1399/05/06 رجوع به آگهی
فروش اراضی به منظور کمک به توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی 1398/10/11 رجوع به آگهی
فروش اراضی 1398/09/27 رجوع به آگهی
فروش اراضی به منظور کمک به توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی 1398/09/16 رجوع به آگهی
فروش قطعاتی از اراضی ملکی خود 1398/09/11 رجوع به آگهی
فروش اراضی به منظور کمک به توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی 1398/08/29 رجوع به آگهی
فروش کمک به توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش استان 1398/08/22 رجوع به آگهی
فروش اراضی بنیاد 1398/07/30 رجوع به آگهی
فروش تعداد 14 قطعه از اراضی ملکی 1398/07/25 1398/08/16
صفحه 1 از 2