کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8235212 مزایده اجاره غرفه های بازارچه استان لرستان 1403/04/30 رجوع به آگهی
8235188 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1403/04/30 رجوع به آگهی
8222710 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1403/04/24 رجوع به آگهی
8222670 مزایده اجاره غرفه های بازارچه استان لرستان 1403/04/24 رجوع به آگهی
8146460 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1403/04/06 رجوع به آگهی
8122270 مزایده اجاره کانکسهای سطح شهر استان لرستان 1403/03/30 رجوع به آگهی
8116064 مزایده اجاره کانکس های خیابان غذا استان لرستان 1403/03/29 رجوع به آگهی
8116061 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر کوی استان لرستان 1403/03/29 رجوع به آگهی
8116054 مزایده اجاره غرفه های بازارچه کوثر استان لرستان 1403/03/29 رجوع به آگهی
8116043 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1403/03/29 رجوع به آگهی
8088588 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1403/03/22 رجوع به آگهی
8088535 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر(کوی پزشکان) استان لرستان 1403/03/22 رجوع به آگهی
8088528 مزایده اجاره کانکس های خیابان غذا استان لرستان 1403/03/22 رجوع به آگهی
7975908 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7975878 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1403/02/26 رجوع به آگهی
7829311 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7829302 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7810724 مزایده اجاره کانکس های سطح شهر استان لرستان 1403/01/18 رجوع به آگهی
7746951 مزایده اجاره مجموعه بازارچه استان لرستان 1402/12/14 رجوع به آگهی
7667886 مزایده اجاره مجموعه بازارچه استان لرستان 1402/11/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10