مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امتیاز بهره بردرای تبلیغاتی 1395/04/08 1395/04/15
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1395/04/08 1395/04/15
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1395/04/08 1395/04/15
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد یک دستگاه پل عابر پیاده 1395/04/08 1395/04/15
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی پل عابر پیاده 1395/04/08 1395/04/15
واگذاری مکان به منظور راه اندازی فعالیت امور بیمه ای 1395/04/06 1395/04/09
واگذاری مکان به منظور راه اندازی فعالیت امور بیمه 1395/04/03 1395/04/09
ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی 1395/03/29 1395/03/31
واگذاری ساخت و نصب تابلو به مساحت 70 مترمربع و بهره برداری تبلیغاتی 1395/03/29 1395/03/31
واگذاری ساخت و نصب یک دستگاه تاببلو به مساحت 70 مترمربع و بهره برداری تبلیغاتی 1395/03/27 1395/03/31
صفحه 2 از 20