مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
رنگ آمیزی و آماده سازی تعداد 3 دستگاه بیلبورد 1394/06/30 1394/07/09
ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی 1394/06/30 1394/07/09
ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی 1394/06/30 1394/07/09
واگذاری رنگ آمیزی و آماده سازی تعداد 3 دستگاه بیلبورد 1394/06/28 1394/07/09
واگذاری ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی 1394/06/28 1394/07/09
واگذاری ساخت و نصب یک دستگاه پل عابر پیاده و بهره برداری تبلیغاتی 1394/06/28 1394/07/09
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1394/05/22 1394/05/24
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1394/05/22 1394/05/24
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1394/05/19 1394/05/24
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 1 دستگاه پل عابر پیاده 1394/05/19 1394/05/24
صفحه 5 از 20