مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک باب غرفه 1394/03/19 1394/03/23
واگذاری یک باب غرفه 1394/03/19 1394/03/23
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده 1393/10/15 1393/10/22
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده 1393/10/15 1393/10/22
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1393/10/13 1393/10/22
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1393/10/13 1393/10/22
فروش یک دستگاه خودرو وانت دوکابین 1393/09/11 1393/09/17
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1393/08/22 1393/08/25
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی از پیشانی تعداد 2 دستگاه پل عابر پیاده 1393/08/22 1393/08/25
واگذاری امتیاز بهره برداری تبلیغاتی 1393/08/22 1393/08/25
صفحه 7 از 20