مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری مسکونی 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک واحد منزل مسکونی 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده فرئوش زمین تجاری مسکونی 1400/12/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 1400/12/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 1400/12/27 رجوع به آگهی
مزایده - زمین کاربری تجاری مسکونی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری مسکونی 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری مسکونی 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین دو قطعه تجاری و مسکونی با عرصه 190/32 و 190/41 1400/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری مسکونی 1400/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین دو قطعه تجاری و مسکونی با عرصه 190/32 و 190/41 1400/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین دو قطعه ـ کاربری تجاری - مسکونی 1399/12/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین مسکونی 1399/11/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین یک قطعه با عرصه 197/50 مترمربع و کاربری مسکونی 1399/11/30 رجوع به آگهی
مزایده زمین تجاری مسکونی ـو... 1399/11/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش دو قطعه زمین تجاری- مسکونی 1399/11/28 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1399/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6