کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8219558 مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد به مدت یکسال زراعی به مساحت 71 هکتار استان خوزستان 1403/04/23 1403/04/30
8218187 مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد به مدت یکسال زراعی به مساحت 22.8 هکتار استان خوزستان 1403/04/23 1403/04/30
8218173 مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد به مدت یکسال زراعی استان خوزستان 1403/04/23 1403/04/30
8218170 مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد به مدت یکسال زراعی استان خوزستان 1403/04/23 1403/04/30
8162230 مزایده اجاره اراضی ایستگاه ام الطمیر استان خوزستان 1403/04/10 1403/04/14
8151616 مزایده اجاره زمین های زراعی و نخیلات ایستگاه تحقیقات پردیس حاجی آباد هرمزگان-1- 40هکتار اراضی زراعی به صورت کشت بهاره 2- 76هکتار به صورت کشت پاییزه 3-1550 اصله نخل شامل پیارم خاصویی مضافتی و غیره استان هرمزگان 1403/04/07 1403/04/09
8118021 مزایده کشت مشارکتی بیست هکتار ذرت علوفه ای در ایستگاه تحقیقات چم خانی یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد 1403/03/29 1403/04/02
8109873 مزایده تجدید مزایده اجاره یک باب ساختمان به مساحت حدود 5638 مترمربع استان اصفهان 1403/03/27 1403/04/02
8099176 مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی اجاره : راضی شماره 510-520-530-540-550-620-640 واقع در ایستگاه مرکزی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد به مساحت50.5 هکتار استان خوزستان 1403/03/24 1403/04/04
8099174 مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی اجاره : اراضی شماره 630-650-740-760 واقع در ایستگاه مرکزی مرکز تحقیقات به مساحت25.5 هکتار استان خوزستان 1403/03/24 1403/04/04
8099172 مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات اجاره : اراضی A 810 -730-820-830واقع د ر ایستگاه مرکزی مرکز تحقیقات به مساحت 20.8 هکتار استان خوزستان 1403/03/24 1403/04/04
8099171 مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی اجاره : اراضی شماره 910-920-930-950-960-970-1000 واقع در معاونت آموزشی مرکز تحقیقات به مساحت46 هکتار استان خوزستان 1403/03/24 1403/04/04
8099168 مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی اجاره : اراضی شماره 900 واقع در معاونت آموزشی مرکز تحقیقات به مساحت22.8 هکتار استان خوزستان 1403/03/24 1403/04/04
8099166 مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی اجاره : اراضی شماره a-b-c-d-e-f واقع در باغ گیاهشناسی فدک به مساحت41.5 هکتار استان خوزستان 1403/03/24 1403/04/04
8099162 مزایده اجاره اراضی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی به مدت یکسال زراعی استان خوزستان 1403/03/24 1403/04/04
8091178 مزایده طرح سرمایه گذاری و مشارکت غیر مالکانه مرکز نوآوری و گردشگری گل و گیاهان زینتی خشکه داران(نویت سوم) استان مازندران 1403/03/22 1403/03/29
8024632 مزایده اجاره اراضی ایستگاه ام الطمیر استان خوزستان 1403/03/06 1403/03/10
8014530 مزایده اجاره یک باب ساختمان به سماحت حدود 5638 مترمربع واقع در اصفهان خیابان جهاد(صارمیه سابق) استان اصفهان 1403/03/03 1403/03/08
7956050 مزایده اجاره(بهره برداری موقت)حدود26هکتار از اراضی ایستگاه تحقیقات کشاورزی اقلید(نوبت دوم) استان فارس 1403/02/22 1403/02/25
7929289 مزایده اجاره اراضی ایستگاه ام الطمیر استان خوزستان 1403/02/18 1403/02/19
صفحه 1 از 4