کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8192549 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192546 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192543 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192542 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192292 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید: مغازه شماره 20 تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192291 مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره مغازه های تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192289 مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره مغازه های تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192288 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192287 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید: مغازه شماره 29/7 تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192286 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید: مغازه شماره 31 تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192283 مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره مغازه های تره بار جدید: مغازه شماره 32 تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192282 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید : مغازه شماره 37 تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192280 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید: مغازه شماره 38 تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192278 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید: مغازه شماره 49 تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192277 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192276 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192275 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید : مغازه شماره 62 تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192274 مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره مغازه های تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192273 مزایده آگهی تجدید مزایده عمومی اجاره مغازه های تره بار جدید: مغازه شماره 56 تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
8192272 مزایده اجاره مغازه های تره بار جدید استان آذربایجان غربی 1403/04/17 1403/04/23
صفحه 1 از 30