کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7947822 مزایده فروش 31 قطعه اراضی تفکیکی شامل: - به مساحت 267.75 مترمربع - به مساحت 275 مترمربع - و ... استان هرمزگان 1403/02/19 رجوع به آگهی
7914270 مزایده فروش 31 قطعه اراضی تفکیکی استان هرمزگان 1403/02/12 رجوع به آگهی
7913373 مزایده زمین با کاربری : تجاری - زمین با کاربری : مسکونی استان هرمزگان 1403/02/12 رجوع به آگهی
7696544 مزایده فروش 44 قطعه اراضی استان هرمزگان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7671152 مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری- زمین کاربری مسکونی استان هرمزگان 1402/11/26 رجوع به آگهی
7667432 مزایده فروش 44 قطعه اراضی تفکیکی شامل: - به مساحت 267.75 مترمربع - به مساحت 275 مترمربع - و ... استان هرمزگان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7667095 مزایده فروش44 قطعه اراضی تفکیکی زمین استان هرمزگان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7435102 مزایده فروش 11 قطعه اراضی تفکیکی استان هرمزگان 1402/09/22 رجوع به آگهی
7435048 مزایده فروش 11 قطعه اراضی تفکیکی در مالکیت خود استان اصفهان 1402/09/22 رجوع به آگهی
7421360 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی مقدار تقریبی 20 تن استان هرمزگان 1402/09/19 رجوع به آگهی
7420608 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی مقدار تقریبی 20 تن استان هرمزگان 1402/09/19 رجوع به آگهی
7410947 مزایده فروش 11 قطعه اراضی تفکیکی استان هرمزگان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7410693 مزایده فروش 11 1قطعه اراضی تفکیکی استان هرمزگان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409246 مزایده تعدادی زمین با کاربری مسکونی استان هرمزگان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7397081 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی مقدار تقریبی 20 تن استان هرمزگان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7396359 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی استان هرمزگان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7396298 مزایده فروش آهن آلات قراضه و اسقاطی استان هرمزگان 1402/09/12 رجوع به آگهی
7346961 مزایده فروش 27 قطعه اراضی زمین تفکیکی در مالکیت خود استان هرمزگان 1402/08/28 رجوع به آگهی
7343148 مزایده فروش 27 قطعه اراضی تفکیکی در مالکیت خود استان هرمزگان 1402/08/27 رجوع به آگهی
7307580 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی استان هرمزگان 1402/08/24 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4