مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد ۵۴ دستگاه خودرو، تعداد۴۴ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1400/08/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 100 دستگاه خودرو 49 دستگاه موتور سیکلت و مقادیر اقلام فرسوده 1400/04/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو، موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1400/04/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۷۱ دستگاه خودرو، تعداد ۲۵ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1400/03/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 71 دستگاه خودرو، تعداد 25 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1400/03/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 63 دستگاه خودرو، تعداد 35 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1400/03/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو، موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1400/03/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو، موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1400/03/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 80 دستگاه خودرو، تعداد 60 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1400/03/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو، موتور سیکلت و مقادیری فرسوده 1400/03/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۸۰ دستگاه خودرو، تعداد ۶۰ دستگاه موتور سیکلت و مقادیری فرسوده فرماندهی انتظامی 1400/03/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 48 دستگاه خودرو، تعداد 20 دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1400/02/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش دستگاه خودرو و موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1400/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودرو، موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1400/02/26 1400/03/04
مزایده تعداد ۱۴۶ دستگاه خودرو، تعداد ۸۶ دستگاه موتور سیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1400/02/09 1400/02/18
مزایده فروش تعداد 67 دستگاه خودرو ، تعداد 22 دستگاه موتور سیکلت و مقادیر اقلام فرسوده 1399/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 51 خودرو، تعداد 9 دستگاه موتور سیکلت اوراقی 1399/11/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 49 دستگاه خودرو ، تعداد 31 دستگاه موتور سیکلت 1399/11/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 54 دستگاه خودرو و تعداد 60 دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1399/10/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۱۲۱ دستگاه خودرو و ۲۰ دستگاه موتورسیکلت و مقادیری اقلام فرسوده 1399/10/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30