کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7826263 مزایده فروش دانه های سویا استان اردبیل 1403/01/21 رجوع به آگهی
7739571 مزایده فروش دانه سویا (به مقدار تقریبی 69810 کیلوگرم) استان اردبیل 1402/12/12 1402/12/12
7733664 مزایده فروش دانه های سویا استان اردبیل 1402/12/10 1402/12/12
7731453 مزایده فروش دانه های سویا استان اردبیل 1402/12/09 رجوع به آگهی
7492618 مزایده فروش دانه سویا (به مقدار تقریبی 69810 کیلوگرم) استان اردبیل 1402/10/11 1402/10/14
7490854 مزایده فروش دانه سویا استان اردبیل 1402/10/11 رجوع به آگهی
6814514 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری سویا به مقدار 37437 کیلوگرم استان اردبیل 1402/04/28 1402/05/01
6814347 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری سویا استان اردبیل 1402/04/28 رجوع به آگهی
6812789 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذر سویا استان اردبیل 1402/04/27 1402/05/01
5904763 مزایده فروش ضایعات حاصل از بوجاری بذور سویا استان اردبیل 1401/08/10 رجوع به آگهی
5902579 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذر سویا (به مقدار تقریبی 19/199تن) استان تهران، استان اردبیل 1401/08/10 1401/08/16
5509523 مزایده فروش ضایعات حاصل از بوجاری سویا استان اردبیل 1401/05/02 1401/05/04
5505476 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور سویا استان اردبیل 1401/05/01 1401/05/04
5503291 مزایده فروش ضایعات حاصل از بوجاری بذور سویا استان اردبیل 1401/04/30 رجوع به آگهی
5501960 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور سویا استان اردبیل 1401/04/30 1401/05/04
5421142 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم و مواد حاصل از بوجاری بذور سویا استان اردبیل 1401/04/08 1401/04/13
5421137 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور گندم و مواد حاصل از بوجاری بذور سویا استان اردبیل 1401/04/08 1401/04/13
5420876 مزایده مواد حاصل از بوجاری سویا استان اردبیل 1401/04/08 رجوع به آگهی
5420872 مزایده مواد حاصل از بوجاری بذور گندم استان اردبیل 1401/04/08 رجوع به آگهی
5416760 مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری بذور سویا استان اردبیل 1401/04/07 1401/04/13
صفحه 1 از 4