کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8197840
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی تیرآهن قفسه استان تهران جدید 1403/04/23
8197815
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله استان تهران جدید 1403/04/23
8197773
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی خاک CNC استان تهران جدید 1403/04/23
8172172
ویژه
مزایده فروش یک دستگاه اره طول بر قدیمی استان تهران جدید 1403/04/16
8172146
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی خاموت مصرفی و لوله استان تهران جدید 1403/04/16
8160702
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی ضایعات سوپر ویژه و دور بندیل استان تهران جدید 1403/04/13
8138399
ویژه
مزایده خاموت مصرفی و لوله استان تهران جدید 1403/04/10
8126470
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی سفاله استان تهران جدید 1403/04/03
8125442
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی سفاله استان قم، استان تهران جدید 1403/04/04
8125434
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی خاموت مصرفی استان تهران جدید 1403/04/10
8115012
ویژه
مزایده فروش یک دستگاه اره طول بر قدیمی استان تهران جدید 1403/04/10
8104216
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی سفاله استان تهران جدید 1403/03/30
8087685
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی خاموت مصرفی استان تهران جدید 1403/03/29
8087196
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی قفسه استان تهران جدید 1403/03/30
8087109
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی پولکی استان تهران جدید 1403/03/27
8082717
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی ضایعات فولادی و تیغ اره استان تهران جدید 1403/03/26
8048634
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی ضایعات استیل L316 استان تهران جدید 1403/03/13
8029489
ویژه
مزایده فروش حدود 10 تن ضایعات سوپر ویژه استان تهران جدید رجوع به آگهی
8022659
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان تهران جدید 1403/03/06
8017222
ویژه
مزایده فروش مقدار متنابهی لوله ی مصرفی استان تهران جدید 1403/03/06
صفحه 1 از 6