کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8129531 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129530 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129528 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129527 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129519 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129514 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129508 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129507 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129502 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129500 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129483 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129471 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129467 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129466 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129465 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129461 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129436 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی-واحد تجاری استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
8129433 مزایده فروش واحدهای تجاری واقع در شهر جدید مجلسی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/13
7853914 مزایده واحدهای تجاری و زمین های مسکونی استان اصفهان 1403/01/28 رجوع به آگهی
7681093 مزایده واحد تجاری / نوع کاربری : تجاری- زمین کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/11/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6