مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری 1399/06/25 رجوع به آگهی
فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری بازار 1399/06/24 رجوع به آگهی
فروش واحدهای تجاری و واحدهای بازار بزرگ 1399/05/12 رجوع به آگهی
فروش واحدهای تجاری و واحدهای بازار بزرگ 1399/05/11 رجوع به آگهی
فروش واحدهای تجاری بازار 1399/04/05 رجوع به آگهی
فروش واحد تجاری 1399/03/31 رجوع به آگهی
فروش قطعات زمین با انواع کاربری ها و فروش واحدهای تجاری 1398/10/19 رجوع به آگهی
فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف، واحدهای تجاری و واحدهای بازار 1398/10/12 رجوع به آگهی
فروش قطعات زمین با کاربری های مختلف، واحدهای تجاری و واحدهای بازار 1398/10/11 رجوع به آگهی
فروش قطعات زمین با انواع کاربری ها - فروش واحد های تجاری بازار 1398/08/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6