کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8177065 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری درمانی و آموزشی و واحدهای تجاری بازار ایرانی اسلامی و واحدهای تجاری و اداری استان تهران 1403/04/13 1403/04/19
8172167 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری درمانی و آموزشی و واحدهای تجاری بازار ایرانی اسلامی و واحدهای تجاری و اداری استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172070 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و آموزشی و واحدهای اداری و تجاری مجتمع آپادانا و بازار ایرانی استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172064 مزایده فروش مجتمع ساختمانی کاربری مال : اداری استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172062 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و آموزشی و واحدهای اداری و تجاری مجتمع آپادانا و بازار ایرانی استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172061 مزایده فروش مجتمع ساختمانی اداری استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172060 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و آموزشی و واحدهای اداری و تجاری مجتمع آپادانا و بازار ایرانی-زمین آموزشی استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172059 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و آموزشی و واحدهای اداری و تجاری مجتمع آپادانا و بازار ایرانی استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172058 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و آموزشی و واحدهای اداری و تجاری مجتمع آپادانا و بازار ایرانی استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172056 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و آموزشی و واحدهای اداری و تجاری مجتمع آپادانا و بازار ایرانی استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172055 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری درمانی، آموزشی- واحدهای تجاری و اداری مجتمع آپادانا - واحدهای تجاری بازار ایرانی اسلامی استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172052 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و آموزشی و واحدهای اداری و تجاری مجتمع آپادانا و بازار ایرانی استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172051 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و آموزشی و واحدهای اداری و تجاری مجتمع آپادانا و بازار ایرانی-مجتمع تجاری استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172046 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و آموزشی و واحدهای اداری و تجاری مجتمع آپادانا و بازار ایرانی-واحد تجاری استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
8172043 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و آموزشی و واحدهای اداری و تجاری مجتمع آپادانا و بازار ایرانی-واحد تجاری استان تهران 1403/04/12 1403/04/19
7750961 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و آموزشی و تجاری-اداری و واحدهای اداری مجتمع استان تهران 1402/12/15 1402/12/17
7747627 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و آموزشی و تجاری - اداری و واحدهای اداری استان تهران 1402/12/14 1402/12/17
7746419 مزایده ساختمان / نوع کاربری : اداری- زمین کاربری آموزشی- زمین کاربری بهداشتی درمانی- زمین کاربری تجاری اداری استان تهران 1402/12/14 رجوع به آگهی
7746236 مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای درمانی و آموزشی و تجاری-اداری و واحدهای اداری مجتمع استان تهران 1402/12/14 1402/12/17
7674646 مزایده فروش قطعات زمین با کاربری های درمانی و اداری و آموزشی و تجاری - اداری و واحدهای تجاری و اداری استان تهران 1402/11/28 1402/11/29
صفحه 1 از 8