مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
شش دانگ یک باب مغازه پلاک دو فرعی از 1645 اصلی-به مساحت 84/49 مترمربع 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری واقع در طبقات زیرزمین و همکف جمعا به مساحت 248/21 مترمربع که طب... 1398/11/01 رجوع به آگهی
یک دستگاه وانت مزدا 1600 - فروش امور وسایل نقلیه موتوری یک دستگاه اتومبیل مزدا مدل 1363 به صورت اورا... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 77/16 مترمربع که 5 مترمربع از آن بالکن است قطعه 4 تفکیکی پلا... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل مسکونی شامل پیلوت با موتورخانه مرکزی و سه طبقه و هر طبقه... 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش : ششدانگ پلاک به شماره 28 فرعی از 2116 اصلی - ششدانگ پلاک به شماره 27 فرعی از 2116 اصلی مل... 1398/11/01 رجوع به آگهی
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان غربی واقع در طبقه اول پلاک ثبتی شماره 1282 فرعی از 5233 اصلی بانضمام انباری... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش تعداد 4 قطعه زمین 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش سیم مسی افشان - حلقه 100 متری کابل مسی 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 450/2 مترمربع به شماره پلاک ثبتی 863 فرعی از 109 اصلی و ششدانگ یک... 1398/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 5320