مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 256 سهم مشاع از 326 سهم ششدانگ با عرصه حدود 256 مترمربع و اعیانی حدود 225 مترمربع شامل زیرزمین... 1398/08/28 رجوع به آگهی
مقدار 4/5 دانگ مشاع از ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 79/56 مترمربع واقع در سمت شمال غربی طبقه س... 1398/08/28 رجوع به آگهی
یک باب آپارتمان مسکونی به شماره ثبتی 620/7 با مساحت حدود 112 مترمربع 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین بایر که تبدیل به ساختمان گردیده قطعه 68 تفکیکی دارای پلاک 867 فرعی از پلاک... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی از پلاک ثبتی 1/5292 بشماره ثبت 2734 عرصه پلاک فوق به مساحت 1700 مت... 1398/08/28 رجوع به آگهی
مزایده اموال غیرمنقول ـ یک باب مسکونی تحت پلاک ثبتی 23848/8030 فرعی از یک اصلی به مساحت 188/25 مترمر... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک واحد معدن تراورتن کرم 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک 16014 فرعی از 14 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 2297 فرعی از... 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت 204 متر مربع 1398/08/28 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب خانه به مساحت 213/35 مترمربع شامل یک طبقه همکف اول و دوم دارای کاربری مسکونی ، ک... 1398/08/28 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 4663