مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک دستگاه سواری کار لیفان تیپ cvt x60 مدل 1396 1398/11/01 رجوع به آگهی
ششدانگ پلاک ثبتی 93 فرعی از 57 اصلی به مساحت 398 مترمربع واقع در بخش 11 ـ عرصه بنایی شامل فرودشگاه و... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 101/41 مترمربع که مقدار 4/32 مترمربع آن بنای پیشرفته به فضای... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 204.94 مترمربع پلاک ثبتی 42.4454 مفروز و مجزی شده از 1496 ف... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک باب ساختمان دارای عرصه به مساحت یکصد و چهل مترمربع و مجموعه اعیانی احداثی در سه طبقه... 1398/11/01 رجوع به آگهی
مزایده اموال عیرمنقول ـ ششدانگ پلاک 1002 فرعی از 2742 اصلی بخش سه با مساحت عرصه 3000 مترمربع و اعیان... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش شش دانگ یک باب / قلعه پلاک 15.1007 عرصه به مساحت 442.55 مترمربع 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک قطعه زمین قولنامه ای به مساحت 138 مترمربع و .... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش یک دستگاه رنگرزی لباس یک مخزن ایستاده 1000 لیتری و یک مخزن 50 لیتری استینلس استیل برای آبکشی -... 1398/11/01 رجوع به آگهی
فروش ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 165/13 مترمربع که مقدار 10/08 مترمربع آن بالکن است واقع در ط... 1398/11/01 رجوع به آگهی
صفحه 6 از 5320