کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7737867 مزایده واگذاری سه ردیف مزایده شامل: 1. واگذاری سالن و دستگاه خدمات تنظیف شکمبه گاوی و گوسفندی 2. بهاءخدمات پیه ذوب شده 3. واگذاری سالن تنظیف کله پاچه دام سبک براساس بهاء خدمات داخل سازمان به مدت یک س... استان آذربایجان شرقی 1402/12/12 رجوع به آگهی
6419314 مزایده 2 عنوان مزایده شامل : واگذاری سالن و دستگاه خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی - خدمات پیه ذوب شده استان آذربایجان شرقی 1402/01/17 رجوع به آگهی
6087696 مزایده فروش آلایش غیرخوراکی دام سنگین (هزارلا و روده تلخ گاوی)- واگذاری سالن تنظیف کله پاچه گوسفندی داخل سازمان استان آذربایجان شرقی 1401/10/07 رجوع به آگهی
5253521 مزایده واگذاری فروشگاه گوشت و آلایش استان آذربایجان شرقی 1401/03/07 رجوع به آگهی
5127198 مزایده فروش آلایش غیر خوراکی گاوی و گوسفندی (خوش خوراک) - اجاره سالن رستوران فروش آلایش غیرخوراکی گاوی (زردپی) - فروش محصولات واحد تبدیل ضایعات مواد (پودر گوشت - پودر استخوان - روغن استخوان) استان آذربایجان شرقی 1401/02/08 رجوع به آگهی
4988200 مزایده - انواع ضایعات آهنی سبک و ورقی و و نیمه سنگین و انواع قطعات مستهلک خودرویی و ضایعاتی و آهنی و حدود 5 شاخه پرده آلومینیومی 2 تا 3 متری و .. - فروش آلایش غیر خوراکی گاوی (خرخره - زردپی) استان آذربایجان شرقی 1400/12/16 رجوع به آگهی
4643162 مزایده واگذاری سالن خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی استان آذربایجان شرقی 1400/09/27 رجوع به آگهی
4339297 مزایده اجاره محل سالن آلایش خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی استان آذربایجان شرقی 1400/06/31 رجوع به آگهی
4338072 مزایده اجاره محل سالن آلایش خدمات شکمبه گاوی و گوسفندی استان آذربایجان شرقی 1400/06/30 رجوع به آگهی
3886067 مزایده اجاره محل خدمات روده شیرین دام سبک (گوسفندی) استان آذربایجان شرقی 1400/02/28 رجوع به آگهی
3851605 مزایده فروش آلایش خوراکی گاوی و گوسفندی(خوش خوراک) استان آذربایجان شرقی 1400/02/19 1400/02/19
3851516 مزایده فروش محصولات تبدیل مواد استحصالی از کشتار روز (واحد ریندرینگ) استان آذربایجان شرقی 1400/02/19 رجوع به آگهی
3695505 مزایده فروش آلایش غیر خوراکی گاوی و گوسفندی استان آذربایجان شرقی 1399/12/11 رجوع به آگهی
3606949 مزایده واگذاری بهای خدمات روده شیرین دام سبک (گوسفندی و بز ) استحصالی از کشتار روزانه سازمان بمدت یک سال شمسی استان آذربایجان شرقی 1399/11/15 رجوع به آگهی
3605073 مزایده فروش آلایش غیر خوراکی گاوی و گوسفندی استحصالی کشتار روزانه استان آذربایجان شرقی 1399/11/14 رجوع به آگهی
3491279 مزایده واگذاری بهای خدمات روده شیرین دام سبک (گوسفندی و بز ) استحصالی از کشتار روزانه سازمان استان آذربایجان شرقی 1399/10/09 رجوع به آگهی
3491256 مزایده واگذاری اجاره رستوران موجود در محوطه سازمان را با تجهیزات و لوازم موجود برای تامین صبحانه پرسنل خود و پذیرایی استان آذربایجان شرقی 1399/10/09 رجوع به آگهی
3491222 مزایده اجاره محل ذوب پیه به همراه تجهیزات در محوطه استان آذربایجان شرقی 1399/10/09 رجوع به آگهی
3482717 مزایده فروش آلایش غیر خوراکی هزارلا گاوی استحصالی از کشتار روز سازمان به مدت یک سال شمسی استان آذربایجان شرقی 1399/10/06 رجوع به آگهی
3472375 مزایده واگذاری رستوران داخل سازمان استان آذربایجان شرقی 1399/10/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4