کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7921120 مزایده اجاره کانکس مواد غذایی به متراژ 18 متر مربع استان اصفهان 1403/02/16 1403/02/19
7911293 مزایده اجاره کانکس مواد غذایی به متراژ 18 متر مربع استان اصفهان 1403/02/12 1403/02/19
7909921 مزایده اجاره زمین واقع در پارک ساحلی جهت پارک بادی و بازی کودکان استان اصفهان 1403/02/11 1403/02/18
7908967 مزایده اجاره کانکس مواد غذایی استان اصفهان 1403/02/11 رجوع به آگهی
7881756 مزایده اجاره زمین واقع در پارک ساحلی جهت پارک بادی و بازی کودکان استان اصفهان 1403/02/04 1403/02/18
7880356 مزایده اجاره زمین جهت پارک بادی و بازی کودکان استان اصفهان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7825069 مزایده اجاره کانکس مواد غذایی به متراژ 18 مترمربع استان اصفهان 1403/01/21 1403/01/25
7807962 مزایده اجاره کانکس مواد غذایی به متراژ 18 مترمربع استان اصفهان 1403/01/16 1403/01/25
7807883 مزایده اجاره کانکس مواد غذایی استان اصفهان 1403/01/16 رجوع به آگهی
7705590 مزایده اجاره کانکس مواد غذایی به متراژ 18 مترمربع استان اصفهان 1402/12/05 1402/12/09
7681087 مزایده زمین مسکونی استان اصفهان 1402/11/29 رجوع به آگهی
7680465 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ حدود 248/48 متر مربع استان اصفهان 1402/11/29 1402/12/10
7678694 مزایده اجاره کانکس مواد غذایی واقع در پارک ساحلی استان اصفهان 1402/11/29 رجوع به آگهی
7676447 مزایده اجاره کانکس مواد غذایی به متراژ 18 مترمربع استان اصفهان 1402/11/28 1402/12/09
7496996 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ حدود 248,48 متر مربع استان اصفهان 1402/10/12 1402/10/16
7488860 مزایده اجاره سالن ورزشی استان اصفهان 1402/10/10 1402/10/13
7472057 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ حدود 248,48 متر مربع استان اصفهان 1402/10/05 رجوع به آگهی
7471426 مزایده زمین با کاربری مسکونی استان اصفهان 1402/10/05 رجوع به آگهی
7467512 مزایده اجاره زمین واقع در پارک ساحلی جهت پارک بادی و بازی کودکان استان اصفهان 1402/10/04 رجوع به آگهی
7464728 مزایده اجاره سالن ورزشی استان اصفهان 1402/10/03 1402/10/13
صفحه 1 از 9