مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره عرصه و اعیان 5 واحد مسکونی و یک باب مغازه 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب منزل مسکونی قدیمی ساز به مساحت 75/87 مترمربع 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده یک باب منزل مسکونی 1401/01/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره عرصه و اعیان ۴ واحد مسکونی 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب منزل مسکونی قدیمی ساز به مساحت 87/75 مترمربع 1400/12/01 1400/12/08
مزایده عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی با مساحت ۹۸ مترمربع 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه و اعیان ۳ واحد مسکونی به اجاره 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب منزل مسکونی 1400/11/03 1400/11/11
مزایده فروش یک واحد آپارتمان مسکونی با مساحت ۹۸ مترمربع 1400/11/03 1400/11/11
مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی 1400/11/03 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه و اعیان ۵ واحد مسکونی 1400/08/29 1400/09/16
مزایده واگذاری یک باب منزل مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه واعیان یک واحد آپارتمان مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۵/۳۹ مترمربع 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک واحد آپارتمان مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده اجاره عرصه واعیان یک باب منزل مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه واعیان یک واحد مسکونی به مساحت ۳۵ مترمربع 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب ساختمان مسکونی 1400/08/01 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری عرصه و اعیان ۷ واحد مسکونی 1400/07/26 رجوع به آگهی
مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۵/۳۹ مترمربع 1400/06/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10