مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
یک دستگاه آپارتمان 1399/06/10 رجوع به آگهی
یک دستگاه آپارتمان 1399/06/02 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان پلاک ثبتی 1652/137 مساحت اعیان 119/44 مترمربع 1399/06/02 رجوع به آگهی
واگذاری یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه احداثی 1399/06/01 1399/06/11
واگذاری یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه احداثی 1399/05/25 1399/06/11
فروش زمین و مستحدثات 1399/05/25 رجوع به آگهی
ششدانگ عرصه و اعیان آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 137 فرعی از 1652 اصلی بخش 31 به مساحت 119/44 مترمربع 1399/05/19 رجوع به آگهی
یک دستگاه آپارتمان 1399/05/13 رجوع به آگهی
فروش آپارتمان با کاربری مسکونی 1399/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری سه قطعه زمین با کاربری مسکونی 1399/05/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 17