کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8142348 مزایده فروش پلاک مسکونی - 5 پلاک تجاری - 1 واحد مسکونی - 1 واحد مسکونی استان اصفهان 1403/04/04 رجوع به آگهی
8136830 مزایده فروش - 8 مسکونی -5 پلاک تجاری استان اصفهان 1403/04/03 رجوع به آگهی
7990619 مزایده فروش یک پلاک مسکونی - کارگاهی استان اصفهان 1403/02/30 رجوع به آگهی
7984499 مزایده فروش یک پلاک مسکونی - 3 پلاک کارگاهی - 4 پلاک کارگاهی - یک پلاک کارگاهی استان اصفهان 1403/02/29 رجوع به آگهی
7830441 مزایده فروش یک پلاک مسکونی -3 واحد تجاری- پلاک کارگاهی استان اصفهان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7825029 مزایده فروش یک پلاک مسکونی -3 واحد تجاری- پلاک کارگاهی استان اصفهان 1403/01/21 رجوع به آگهی
7752337 مزایده فروش شامل 7 مورد: 3 واحد تجاری - 3 پلاک کارگاهی - یک پلاک تجاری - یک پلاک زمین مسکونی استان اصفهان 1402/12/15 رجوع به آگهی
7747122 مزایده فروش شامل 7 مورد کاربری تجاری - کارگاهی - زمین مسکونی استان اصفهان 1402/12/14 رجوع به آگهی
7662335 مزایده فروش شامل 3 مورد تجاری و زمین مسکونی استان اصفهان 1402/11/24 رجوع به آگهی
7657326 مزایده فروش شامل 3 مورد تجاری و زمین مسکونی استان اصفهان 1402/11/23 رجوع به آگهی
7557630 مزایده فروش یک پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/10/27 رجوع به آگهی
7552762 مزایده فروش یک پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/10/26 رجوع به آگهی
7360462 مزایده فروش یک پلاک تجاری استان اصفهان 1402/09/01 رجوع به آگهی
7355684 مزایده فروش یک پلاک تجاری استان اصفهان 1402/08/30 1402/08/30
7304047 مزایده فروش شامل 4 مورد واحد تجاری- یک پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/08/23 رجوع به آگهی
7300424 مزایده فروش شامل 4 مورد واحد تجاری- یک پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/08/22 رجوع به آگهی
7233681 مزایده فروش چهار پلاک تجاری استان اصفهان 1402/08/03 رجوع به آگهی
7227578 مزایده فروش چهار پلاک تجاری استان اصفهان 1402/08/02 رجوع به آگهی
7221625 مزایده فروش یک پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/08/01 رجوع به آگهی
7217136 مزایده فروش یک پلاک مسکونی استان اصفهان 1402/07/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11