مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش تعداد 3 واحد تجاری و 2 پلاک مسکونی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 3 واحد تجاری و 2 پلاک مسکونی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 3 واحد تجاری 1401/02/05 1401/02/01
مزایده فروش 3 واحد تجاری 1401/02/03 1401/02/01
مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین با کاربری جهانگردی و پذیرایی 1401/02/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد 2 پلاک مسکونی 1401/02/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/01/18 1401/01/18
مزایده فروش تعداد دو قطعه زمین با کاربری مسکونی 1401/01/17 1401/01/18
مزایده تعداد یک قطعه زمین با کاربری جهانگردی و پذیرایی 1401/01/17 1401/01/17
مزایده یک قطعه زمین با کاربری جهانگردی و پذیرایی 1401/01/16 1401/01/17
مزایده فروش پلاک تجاری 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش پلاک تجاری 1400/12/13 رجوع به آگهی
مزایده یک پلاک مسکونی ـ واحد تجاری ـ پلاک تجاری 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه پلاک زمین با کاربری تجاری 1400/10/25 1400/10/25
مزایده فروش سه پلاک زمین با کاربری تجاری 1400/10/23 1400/10/25
مزایده یک پلاک مسکونی در روستا ـ واحد تجاری ـ پلاک تجاری و 1400/10/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه پلاک زمین با کاربری تجاری 1400/09/30 رجوع به آگهی
مزایده فروش 5 پلاک مسکونی 1400/09/29 1400/09/30
مزایده فروش: - دو پلاک مسکونی 1400/09/29 1400/09/30
مزایده فروش سه پلاک زمین با کاربری تجاری 1400/09/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7