کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8112683 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110742 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش اجاره : مدرسه بنکدار استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110718 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110713 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110711 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110708 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110705 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110696 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110693 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110689 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110684 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110682 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110674 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110673 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110671 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110670 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110667 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110666 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110662 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
8110658 مزایده ششمین مزایده فضاهای مازاد آموزشی ،ورزشی،تجاری آموزش و پرورش کهریزک در سال استان تهران 1403/03/27 1403/04/11
صفحه 1 از 4